III. Phát huy truyền thống vẻ vang 65 năm qua, LLVT Quân khu 5 phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới

Hiện nay, CNĐQ và các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh chiến lược “DBHB”, bạo loạn lật đổ, chống phá cách mạng nước ta. Mục tiêu nhất quán và xuyên suốt của chúng là xoá bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, xoá bỏ chế độ XHCN ở Việt Nam. Vì vậy, chúng đang tìm mọi âm mưu đẩy nhanh tiến trình “tự diễn biến”, lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền để can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam. Trên địa bàn Quân khu, tình hình kinh tế - xã hội ở các địa phương sẽ tiếp tục phát triển, quốc phòng - an ninh được củng cố song còn tiềm ẩn nhiều nhân tố gây mất ổn định, trọng tâm là địa bàn Tây Nguyên, tình hình tranh chấp về chủ quyền biển Đông, thềm lục địa, biên giới còn nhiều phức tạp, thiên tai có thể gây thiệt hại lớn không lường trước được, đó là những khó khăn ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình thực hiện nhiệm vụ của LLVT Quân khu. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, LLVT Quân khu quyết tâm phấn đấu làm tốt những nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

Đại tướng Phùng Quang Thanh gắn Huân chương Sao vàng lên Cờ truyền thống Quân khu 5. Ảnh: Internet.

Một là, tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp của Đảng đối với mọi hoạt động của LLVT Quân khu; tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quân sự và quốc phòng của Đảng, nắm vững 2 nhiệm vụ chiến lược, tập trung sức xây dựng nền quốc phòng toàn dân, trọng tâm là xây dựng các tỉnh, huyện trên địa bàn thành khu vực phòng thủ “cơ bản, liên hoàn, vững chắc”; gắn xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân; đẩy mạnh xây dựng LLVT Quân khu theo hướng “cách mạng, chính qui, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, trong đó lấy xây dựng về chính trị làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của các LLVT Quân khu. Thường xuyên giáo dục làm cho mọi cán bộ, chiến sỹ có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, nhận rõ âm mưu thủ đoạn của kẻ thù; đồng thời đẩy mạnh giáo dục quốc phòng, giáo dục truyền thống đấu tranh cách mạng, xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất, xây dựng “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc; kết hợp chặt chẽ giữa kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với an ninh trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn Đảng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hai là, tăng cường các biện pháp phòng thủ SSCĐ; phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện và có biện pháp ngăn chặn, xử lý các tình huống không để địch tạo cớ can thiệp. Tiếp tục bổ sung hoàn thiện các kế hoạch, quyết tâm chiến đấu, kế hoạch bảo vệ kho tàng, kế hoạch phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cháy nổ, cháy rừng phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới. Tổ chức huấn luyện diễn tập theo cơ chế Nghị quyết 28/BCT, nâng cao năng lực chỉ huy, công tác tham mưu, bảo đảm hậu cần - kỹ thuật... Triển khai xây dựng kế hoạch huy động tiềm lực kinh tế, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu động viên khi cần thiết; làm tốt công tác quy hoạch và huy động ngân sách địa phương để xây dựng các công trình phòng thủ.

Ba là, không ngừng chăm lo nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ và khả năng SSCĐ của 3 thứ quân. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự sát với đặc điểm tình hình nhiệm vụ và điều kiện mới. Huấn luyện bộ đội giỏi tác chiến bằng vũ khí, trang bị hiện có trong biên chế và khi được tăng cường binh khí kỹ thuật, tác chiến hiệp đồng quân binh chủng. Kết hợp tốt kiến thức quân sự hiện đại với kinh nghiệm truyền thống, cách đánh sở trường của LLVT Quân khu theo nghệ thuật chiến tranh nhân dân Việt Nam, sẵn sàng đánh thắng địch khi tiến hành chiến tranh có sử dụng vũ khí công nghệ cao.

Kết hợp chặt chẽ huấn luyện với giáo dục truyền thống, tuyên truyền phổ biến pháp luật và rèn luyện kỷ luật, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nề nếp chính quy, ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội, bảo đảm quân đội là môi trường trong sạch, lành mạnh và mọi quân nhân xứng đáng với danh hiệu “Bộ đội Cụ Hồ”.

Bốn là, Tiếp tục củng cố, ổn định tổ chức biên chế các đơn vị bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương theo kế hoạch tổ chức quân đội thời bình, bảo đảm gọn, mạnh, cơ động nhanh, SSCĐ cao. Xây dựng lực lượng dự bị động viên có đủ số lượng và chất lượng, sẵn sàng động viên mở rộng lực lượng khi cần. Tiếp tục củng cố lực lượng DQTV, đặc biệt chú trọng DQTV ở các vùng trọng điểm, không ngừng nâng cao chất lượng, độ tin cậy, hiệu quả hoạt động của DQTV, góp phần giữ vững sự ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Năm là, phát huy tinh thần “độc lập, tự chủ, tự lực tự cường” chuẩn bị cơ sở vật chất, vũ khí, phương tiện kỹ thuật đáp ứng yêu cầu hoạt động của LLVT Quân khu. Tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, và cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”. Đẩy mạnh tăng gia sản xuất, làm kinh tế có hiệu quả, đúng hướng, đúng pháp luật và qui định của quân đội, chăm lo cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho bộ đội, xây dựng cơ quan, đơn vị có môi trường văn hoá lành mạnh, nếp sống văn minh.

65 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, trực tiếp là Đảng ủy Quân sự Trung ương và Bộ Quốc phòng. Lực lượng vũ trang Quân khu 5 đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, góp phần cùng quân dân cả nước đánh bại hai cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, giành lại độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động, giữ vững ổn định chính trị, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Với hành trang 65 năm truyền thống vẻ vang, cán bộ chiến sĩ Lực lượng vũ trang Quân khu 5 sẽ tiếp tục phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần cùng quân dân cả nước xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.