Sáng 19-2, Hội đồng giáo dục Quốc phòng-An ninh (QP-AN) tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức triển khai nhiệm vụ năm 2016. Đồng chí YDhăm Ênuôl, Phó chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng giáo dục QP-AN tỉnh Đắk Lắk chủ trì hội nghị.

Đại tá Trương Hồng Quang, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó chủ tịch Thường trực HĐGDQPAN tỉnh Đắk Lắk báo cáo kết quả công tác GDQPAN năm 2015 và phương hướng triển khai nhiệm vụ 2016.

Năm 2015, cùng với việc thường xuyên quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, các văn bản của Bộ, ngành Trung ương và của quân khu, cơ quan thường trực Hội đồng giáo dục QP-AN từ tỉnh đến cơ sở đã làm tốt công tác khảo sát và đã mở các lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho đội ngũ cán bộ các cấp đảm bảo đúng theo kế hoạch. Trong năm, có 2 đồng chí đối tượng 1 và 25 đồng chí đối tượng 2 tham gia bồi dưỡng kiến thức QP-AN do Bộ Quốc phòng và Quân khu tổ chức; tỉnh tổ chức 5 lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN đối tượng 3 với trên 320 cán bộ tham gia; phối hợp với UBMTTQ Việt Nam tỉnh bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho 86 chức sắc, chức việc tôn giáo; chỉ đạo Hội đồng giáo dục QP-AN cấp huyện, thị, thành phố tổ chức bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho gần 5.400 đối tượng 4 đạt 100% kế hoạch. Đồng thời, tổ chức phổ biến, giáo dục kiến thức QP-AN cho học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân theo phân cấp đạt kết quả tốt.

Đồng chí YDhăm Ênuôl, Phó chủ tịch UBND, Chủ tịch HĐGDQPAN tỉnh Đắk Lắk phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí YDhăm Ênuôl nhấn mạnh: Năm 2016 cùng với việc củng cố, kiện toàn hội đồng giáo dục QP-AN các cấp; cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác giáo dục QP-AN trong tình hình mới.

Tin, ảnh: VĂN LUYẾN